• Address
    Besides, Bavannarayana swami Temple, Sarpavaram, Kakinada - 533004.
  • Map