• Address
    Sarpavaram, Sarpavaram Junction, Kakinada - 5333005.
  • Map