సర్వే చేయుటకు ఎన్యూమరేటర్లు కావలెను 

భారత ప్రభుత్వం ప్రతీ పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి భారతదేశ ఆర్థిక పరిస్థితులు తెలుసుకొనుటకు నిర్వహించే ఆర్ధిక గణాంకాల కొరకు ఎనుమేటర్స్ కావలెను  * ఎడవ ఆర్ధిక గణాంకాలు నిర్వహించడం జరుగుతోంది అర్హత : 1.ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్  కలిగియుండాలి  2.ప్రతీ ఇంటికి వెళ్లి చెయ్యాల్సిన  సర్వే  కనుక … Read More